Yhteystiedot

 

Puistolan Martat ry

Puistolantori 5

00760 Helsinki

puistolanmartat@gmail.com

 

 

TILA JA ASTIAVUOKRAUS, Marttalan emännät, arkisin klo 12 - 18  p.044 2127780

 

Puheenjohtaja Katja Asikainen  p. 050 352 9720 

katja.asikainen@akinsahko.fi

 

Yhdistyksen sihteeri Tuula Ranta p. 040 512 6535

tuula.anneli.ranta@gmail.com

 

Rahastonhoitaja Stina Kallio p. 040 7378726

stinakallio0104@gmail.com

 

Rahastonhoitaja  (kirjanpito)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä

nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

JÄSENLUETTELON REKISTERISELOSTE JA JÄSENEN INFORMOINTI

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (Henkilötietolaki 10 §) että

rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä ( 24 §), kun se perustuu

jäsensuhteeseen

( 8 § 5 k). Tätä lomaketta ei käytetä tietosuojavaltuutetulle tehtävän ilmoituksen

tekemiseen.

Jäsenluettelon pitäjä (marttayhdistys)       Puistolan Martat ry

Marttayhdistyksen nimi                                    Puistolan Martat ry

Käynti/ postiosoite                                              Puistolantori 5

Postitoimipaikka                                                  00750 Helsinki

                                                    

Fax                                                                              -

Sähköposti                                                             

Jäsenluetteloasioita hoitavat jäsensihteerit Marttaliitossa

Nimi Marja-Liisa Alhonsalo

Puhelin 050 5118099

Sähköposti marja-liisa.alhonsalo@martat.fi

Nimi Tea Svahn (vain sähköpostilla)

Sähköposti tea.svahn@martat.fi

Fax 010 8385601

Jäsenluettelon käyttötarkoitus

Jäsenasioiden hoito

Jäsentiedotteet, kokouskutsut ja muut kohdistetut postitukset

Jäsenlehti

Jäsenmaksut

Jäsenluetteloon tallennettavat tiedot

Jäsenluetteloon voidaan tallettaa vain luettelon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Nimi- ja yhteystiedot

Syntymäaika ( ei tunnuksen loppuosaa)

Jäsenyyden laji ( sääntöjen mukaan 8 erilaista jäsenlajia)

Jäsenyyteen liittyvät liittymisaikatiedot, merkkisuoritukset ja ansiomerkit

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä

nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

Jäsenyyteen liittyvät luottamustoimet

Jäsenmaksutiedot

Jäsentietojen luovuttaminen

Jäsentiedot luovutetaan Marttaliitto ry:n ylläpitämään yhdistysten yhteiseen

jäsenluetteloon. Jäsenluettelojärjestelmän toimittaa YAP oy. Vain Marttaliiton nimeämillä

toimihenkilöillä on oikeus tallentaa ja korjata yhdistysten jäsentietoja.

Jäsentietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin:

Henkilötietolain 19§:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa suoramainontaan, etämyyntiin

tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen taikka muihin näihin

rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on

ilmeistä, että rekisteröity tietää tällaisesta luovuttamisesta.

Huomio! Jäsentietolomakkeessa on kohta, jonka rastittamalla jäsen voi kieltää tietojensa

luovuttamisen suoramarkkinointiin.

Jäsenluettelotietojen suojauksen periaatteet

o Jäsenluettelo on suojattu ulkopuoliselta käytöltä

o Jäsentietojen käyttöä valvotaan

o Jäsenrekisterinohjelman käyttö vaatii Marttaliiton YAP toimittaman ohjelman

asentamisen tietokoneelle sekä Marttaliiton myöntämät käyttäjätunnukset.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Henkilötietolaki 26§. Jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä

pyydettäessä kopiot. tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Jäsenellä on yhdistyslain perusteella

oikeus tutustua jäsenluetteloon.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilötietolain 30 §. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään

koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.

Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta kirjallisesti tai puhelimitse luetteloa

hoitavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Henkilötietolaki 29§. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta

virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen

kieltäytymistodistus ja jäsenellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa

rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä

nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä oman

yhdistyksen luetteloa hoitavaan henkilöön.